مقایسه محصولات

انتخاب شما

Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 14 T مشکی

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : دارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,890,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 14 T مشکی

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : دارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,890,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 11 استیل

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : دارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,908,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI11 سفید

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : دارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,785,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 14 D مشکی

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : دارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,640,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : CE453

گریل : دارد بخار پز :ندارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : ندارد قیمت :1,662,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 12 مشکی

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : ندارد قیمت :1,520,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 12 استیل

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : ندارد قیمت :1,510,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 9 سیلور

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,579,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 9 سفید

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : ندارد قیمت :1,525,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 6 مشکی

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,294,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : SAMI 6 سفید

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,259,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : Mini SAMI 5 سیلور

گریل : دارد بخار پز :ندارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : ندارد قیمت :1,263,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : CE321 سفید

گریل : دارد بخار پز :دارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : ندارد پخت سریع : دارد قیمت :1,080,000 اضافه به سبد خرید
Product 1

نام : مایکروفر

مدل : CE287 سیلور

گریل : دارد بخار پز :ندارد کانوکشن : دارد سیستم جوجه گردان : ندارد توستر : پخت سریع : ندارد قیمت :944,000 اضافه به سبد خرید
<